om-kiropraktik

Kiropraktik

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är en primärvårdsgivande hälsoprofession som ställer diagnos och behandlar smärta, värk och funktionsstörningar i hela rörelseapparaten. En kiropraktor är expert på att analysera kroppens komplexa och sammansatta rörelsemönster. Vi studerar hur du belastar och använder kroppen i olika situationer. Sedan hjälper vi kroppen att återfå en förbättrad rörelse och funktion.

En kiropraktor behandlar besvär i hela rörelseapparaten, inte bara ryggen. Även om du har ont i ett knä, axeln, en fotled, armbågen eller käkleden kan du besöka en kiropraktor. Vi fungerar som primärvårdsgivare och hänvisar dig alltid vidare om vi anser att du behöver annan medicinsk vård.

En kiropraktor är legitimerad av socialstyrelsen och arbetar under de lagar som gäller för övrig svensk hälso- och sjukvård, t ex. vad gäller journalföring, tystnadsplikt, m.m.

Kiropraktik ingår numera i WHO (Världshälsoorganisationens) organ för medicinsk vetenskap, CIOMS.

Den här korta videon beskriver vad kiropraktik är:

⇒  STARTA VIDEO 

 

 Chiropractic, osteopathy, manual therapy.Therapist  doing healing treatment on man's back. Alternative medicine, pain relief concept

Varför är kiropraktisk vård viktig?

Din hjärna är fantastisk. Visste du det? Utan att du behöver tänka på det ett dugg, pågår ett ständigt informationsflöde i det tysta mellan hjärnan och resten av din kropp, via ryggraden. Din multipotenta hjärna tolkar ständigt vad som pågår, för att du ska fungera på allra bästa sätt. T ex att ge nödvändig och riktig information om du har blivit skadad, att inte trampa snett när du går på ojämnt underlag och att automatiskt och snabbt parera rätt när du plötsligt snubblar så att du inte ramlar och skadar dig. Eller att sekundsnabbt skydda och varna dig för faror, osv.

De senaste 20 årens omfattande forskning inom neurofysiologi har kunnat visa något väldigt viktigt. Man har sett att ryggradsfunktionen påverkar kommunikationen mellan hjärnan, kroppen och din omgivning. Den kan påverka hur korrekt hjärnan uppfattar vad som pågår och sedan reagera.

Om vissa kotor i ryggraden rör sig för mycket kan det orsaka en typ av bakgrundsbrus i hjärnan. Om kotorna inte rör sig tillräckligt mycket får hjärnan inte korrekt information om vad som pågår i ryggraden.

De här lokala störningarna skapar informationsluckor så att hjärnan tvingas gissa sig till vad som pågår just där. Den baserar luckorna i informationen bl.a. på tidigare erfarenheter och inlärda kunskaper. Sen fyller den i luckorna efter bästa förmåga.

Men eftersom hjärnan bara gissar läget i de störda segmenten (mellan två kotor) pga. informationsluckorna, blir det inte alltid en helt korrekt bild. Hjärnan kan inte tolka och bearbeta verkligheten på ett korrekt sätt. Det innebär exempelvis att du kan känna smärta i en kroppsdel, trots att det inte finns någon mekanisk skada just där. Men din hjärna tolkar det som smärta där. Och din upplevda smärta är helt sann. Så är ofta fallet vid långvariga (kroniska) smärtor.

Genom en kiropraktisk justering i det specifika segmentet återställer en kiropraktor optimal rörlighet i ryggraden. För hjärnan är det jämförbart med att återställa en dator.

Hjärnans noggrannhet förbättras alltså efter en kiropraktisk justering. Hjärnan får åter en korrekt information och kan bearbeta de nya signalerna utefter den sanna verkligheten, där det tidigare funnits en störning, dvs. en blockering i informationsflödet. Nu optimeras kroppskontrollen och musklerna aktiveras i rätt ordning (sk. feed-forward mekanism) för att skydda dig från skador. Det betyder också att du har mindre risk att snubbla och ramla (ex. fallskador hos äldre) och att dina besvärande symptom, som t ex smärta, minskar. Du kan åter prestera på topp inom din idrott och bara känna välmående i största allmänhet.

Du får med andra ord en uppgraderad version av din hjärna och därmed kropp.

Därför kan du i alla åldrar och många olika sammanhang ha stor nytta av att behandlas av din kiropraktor. Precis lika vettigt som när du lagar och servar din bil, dator och andra mekaniska maskiner. Eller när du uppgradera till en smartare telefon.

Ja, kanske lite vettigare ändå, eftersom vi bara har en enda kropp att tillgå under hela långa livet. Ta väl hand om den!

  • Tolkar din hjärna verkligheten på ett korrekt sätt?

  • Har din hjärna förutfattade meningar?

 

Den här korta videon beskriver hur din hjärna tolkar det som pågår i kroppen:

⇒  STARTA VIDEO  ⇐

 

Behandla orsaken VS en 1700-tals tvätt

En kiropraktisk behandling innebär helhet och är orsaksorienterad.

Det är viktigt att du behandlar orsaken till dina besvär istället för att bara tysta ”ljudet” från symtomet med kemiska substanser. Det löser inte ditt problem mer än för stunden. Det sättet att behandla smärta från rörelseapparaten är lite som att utföra en tvätt på 1700-talet. Att spreja på parfym och pudra sig, utan att tvätta varken sig själv eller kläderna! :-) Du är fortfarande inte ren, men du luktar ju för all del gott en liten stund…

Men hygienen har ju inte förbättrats och ju längre tiden går desto sämre blir det med den saken. Fler följdbesvär kommer med tiden.

Det är dessutom betydligt större risker att ta smärtstillande läkemedel än det är att gå till en kiropraktor. Att operera sig är förstås ännu större risk.

Låt inte någon övertyga dig om motsatsen.

På vilket sätt förebygger kiropraktisk vård skador?

Den här korta videon beskriver kiropraktik ur ett vetenskapligt perspektiv:

 

⇒  STARTA VIDEO  ⇐

 

Vad gör en kiropraktor då?

En kiropraktor är som sagt specialist på att diagnostisera och behandla alla besvär i rörelseorganen, dvs. hela kroppens rörelseapparat.

Kiropraktorn undersöker och behandlar patientens leder, muskler, andra mjukdelsstrukturer och nervsystem med händerna. Behandlingen föregås av en noggrann neurologisk, ortopedisk och kiropraktisk undersökning.

Kiropraktorn ser då efter störningar i ditt rörelsemönster, iakttar hur du belastar kroppen och kontrollerar ledernas rörlighet, spänningar i muskulatur och eventuella skador.

En led som är begränsad i sin rörelse kallas för en dysfunktionell led. (En del kallar detta en låsning och en äldre, ofta missvisande, benämning är subluxation.) Den dysfunktionella leden som inte rör sig normalt kan orsaka smärta, både lokalt och i andra delar av kroppen. När du fått ont är det stor risk att du efter ganska kort tid börjar röra dig annorlunda för att kompensera för smärtan. Det sker ofta utan att du tänker på det. Detta leder nästan alltid till andra följdbesvär.

Symptom dyker inte upp ur tomma intet, de byggs upp över tid. Jämför ett vattenglas som får sista droppen att rinna över kanten, eller halmstrån på en kamels rygg. Det är det sista halmstrået som får kamelen att bryta ryggen.

När gränsen är nådd för t. ex. felbelastning eller överbelastning skickas smärtsignaler till hjärnan. För att skydda dig från farliga skador. Tag signalen på allvar.

När kiropraktorn sen med mjuka handgrepp justerar leden med en snabb impuls, förändras överföringen av dessa signaler och smärtan reduceras. Efter en kiropraktisk behandling kan leden börja röra sig mer gynnsamt igen genom att full funktion har återskapats. Det minskar också spänningar i omkringliggande muskulatur och andra vävnader, som ofta bidrar till smärtan. Man aktiverar ibland sedan inaktiva muskler med en rehabövning för att skapa ett balanserat och fötbättrat rörelsemönster.

Kroppen har nu fått god hjälp på traven att läka själv, utan biverkningar eller kemiska substanser!

Stressed business man

Biomekanik

En kiropraktor ser alltid kroppen ur ett helhetsperspektiv där det ena kan påverka det andra, enligt vissa kiropraktiska och biomekaniska principer och mönster. Biomekanik handlar om på vilket sätt just du belastar din kropp när du rör dig. Kiropraktorns arbete går ut på att optimera ditt rörelseuttag där det behövs, minska dina obalanser mellan fram och baksida och leta efter asymmetri mellan din högra och vänstra halva, Och att skapa ett för kroppen mer ekonomisk och gynnsam belastning och rörelsemönster, i syfte att minska dina besvär och smärtor.

För ett långsiktigt resultat bearbetar Suzanne även de muskler och andra strukturer som tvingats kompensera för felbelastningen. Då används andra specialtekniker i kombination med varandra.

ryggrad

Vad är det som knakar?

Det som oftast förknippas med kiropraktik är när kiropraktorn med speciella handgrepp justerar/manipulerar leder i kroppen som inte fungerar bra, i en viss riktning, på exakt rätt ställe. Där det behövs, med ett visst givet syfte.

Då kan det uppstå ett knäppande ljud. Ljudfenomenet beror bara på en tryckförändring i leden som uppstår just vid justeringstillfället. Det kallas kavitation.

När två lufttryck möts uppstår ett ljud från en gasbubbla som sjunker ihop. Det är faktiskt exakt samma fysikaliska fenomen som när du öppnar en syltburk – plopp!

Det är alltså inte alls skelettet som låter och det är definitivt inga kotor som flyttas på när det knakar. Många tror tyvärr, helt obefogat, att det är farligt när det knakar, men så är alltså inte fallet!

Om det sedan låter när du blir kiropraktiskt justerad eller inte är helt oviktigt. Ljudet bekräftar inte att något blev bra eller inte. Det viktiga är att öka ledens rörelse på rätt ställe. Att ‘knaka’ sig själv är alltså inte kiropraktik alls.

Ljudet är som sagt bara naturlig gas. Precis lika oviktig som någon annan gas som ibland lämnar kroppen… ;-)

kiropraktor-behandling

Medicinsk utbildning

En leg. kiropraktor har 5-6 års mycket bred medicinsk utbildning, där ex. neurologi, ortopedi, biomekanik, fysiologi, idrottsmedicin m.fl ämnen utgör stora element. Utbildningen innefattar dock samtliga medicinska ämnen, varför en kiropraktor fungerar som primärvårdsgivare. Detta betyder att kiropraktorn har de medicinska kunskaperna som krävs för att avgöra om dina besvär härrör sig från annat en rörelseapparaten och hänvisar dig vid misstanke om detta vidare.

Woman having a foot massage in a medical room

Kiropraktikens historia

Själva ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att utföra (cheiro) för hand (praktikos). Kiropraktiken grundades för över 100 år sen i USA av en man som hette D.D. Palmer då han satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Kiropraktiken har sedan dess vidareutvecklats till modern vetenskap och ser väldig annorlunda ut nuförtiden. Det är idag det tredje största primärvårdsyrket i västvärlden, efter läkare och tandläkare. I de flesta länder, framför allt i USA och Europa är en kiropraktor det absolut självklara valet när man får ont i rygg, nacke, axlar eller lider av huvudvärk.

År 1989 fick kiropraktorer möjlighet att ansöka om legitimation i Sverige och 2006 blev Kiropraktor en skyddad yrkestitel. Det innebär att man inte längre får kalla sig kiropraktor eller något liknande om man inte är legitimerad av Socialstyrelsen och därmed har genomgått rätt utbildning och inte någon kortare kurs. Idag är kiropraktorutbildningen i Sverige 5 år, plus ett praktikår (AT).

I andra delar av världen kan utbildningen vara något kortare. Är man utbildad utomlands måste man avlägga ett kunskapsprov på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan för att få ansöka om svensk legitimation hos Socialstyrelsen.

SKHS – Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, Campus Karolinska

Chiropractic, osteopathy, manual therapy. Therapist doing healing treatment on man's hand / shoulder . Alternative medicine, physiotherapy, pain relief concept

Vad är skillnaden mellan en kiropraktor och naprapat?

Detta är överlägset den vanligaste frågan, men den uppstår bara av invånare i Sverige och kanske även i Norge. Detta därför att de flesta naprapater har etablerat sig just här. Det första man kan säga att det är två olika yrkesgrupper som behandlar samma typer av besvär och symptom.

Det som skiljer är utbildningen, justeringstekniken, grundfilosofin och behandlingsprinciperna. Det som är lika är att vi behandlar samma typer av besvär.

En kiropraktor sätter ofta nervsystem och hjärna i samband med din upplevda smärta och påverkar och behandlar utifrån den utgångspunkten som grund. Kiropraktorer utgår alltid från biomekaniska principer. Men ett kiropraktiskt omhändertagande kan också innefatta fler tekniker än ledjusteringen, dvs. bearbetning av mjukdelar på olika sätt och rehabiliterande övningar.

Men likheterna mellan kiropraktik och naprapati är betydligt fler än skillnaderna.

Det är egentligen större skillnad på arbetssätten mellan två terapeuter av samma yrkeskategori än det är mellan yrkesgrenarna i sig. Två terapeuter ur samma profession kan arbeta på ganska skilda sätt och ha olika specialiteter.

Det viktiga är att hitta en terapeut som du känner förtroende för, som du trivs med och som du får resultat av!

Båda professionerna är i Sverige legitimerade av socialstyrelsen och arbetar med och är utbildade för, att minska smärta, värk och andra besvär i hela rörelseapparaten.

Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken, i USA, vid början på 1900-talet. Naprapaterna är globalt sett en mindre yrkesgrupp med en överrepresentation här i Skandinavien och även några stater i USA där Illinois och framför allt staden Chicago har gott om naprapater.

Kiropraktorerna är en betydligt större och mer etablerad yrkesgrupp, globalt sett. Kiropraktor är den tredje största primärvårdsyrket i västvärlden, efter läkare och tandläkare. Kiropraktiken är representerade över stora delar av världen, mer eller mindre integrerat i offentligvården i respektive land..

Så internationellt sett är det vanligare att man vet vad en kiropraktor är medan i Skandinavien är det kanske vanligare att man vet vad en naprapat är, då majoriteten av alla naprapater finns just här.

Hoppas du blev lite klokare av det där…

Olika kiropraktiska tekniker

Kiropraktorer finns som sagt mer eller mindre integrerat inom sjukvården i många olika länder. Det finns också många olika skolor, inriktningar och vidareutbildningar och man kan därför få olika upplevelser hos olika utövare. Två olika kiropraktor kan alltså ha lite olika tillvägagångssätt när de undersöker och behandlar dig, men alla vill hjälpa dig på bästa sätt och vi ser alltid till helheten.

Titta gärna på den här korta videon för att lära dig mer.

Här lär du dig om olika kiropraktiska tekniker:

 ⇒  STARTA VIDEO  

 

Man holding his arm in pain

Ska jag söka kiropraktor eller läkare för mina besvär?

En kiropraktor är den hälsoprofession som är specialist på just rörelseorganens funktion, dess besvär och skador. Kiropraktorn har en bred medicinsk utbildning (5-6 år).

Vi undersöker dig alltid noga innan behandlingen påbörjas (neurologiskt, ortopediskt och kiropraktiskt) för att utesluta andra orsaker eller skador. Efter ställd diagnos behandlar vi sedan manuellt orsaken till det som skapat dina besvär och ger dig skräddarsydda rehabiliterande övningar och andra smarta tips, parallellt med behandlingssessionerna.

Hos en läkare kan du däremot få smärtstillande läkemedel, vilket vi kiropraktorer inte får förskriva i Sverige. Däremot löser aldrig detta orsaken till dina besvär, även om det ibland är nödvändigt att få smärtlindring den allra första tiden, om du har mycket ont. Och framför allt om du har svårt att sova pga. besvären.

En kiropraktor är legitimerad av socialstyrelsen och fungerar även som primärvårdsgivare. Det betyder att om vi efter noggrann undersökning och samtal skulle misstänka att det är något annat än rörelseapparaten som orsakar dina besvär och smärtor, så hänvisar vi dig alltid vidare till annan vårdinstans för vidare bedömning/utredning. Exempelvis med remiss till din nuvarande husläkare. Kungsholmens Kiropraktik & Rehab AB samarbetar med läkare på Fridhemsplans Vårdcentral.

Därför kan du alltid gå till en kiropraktor som förstahandsval med ryggskott, diskbråck, ischias, huvudvärk, nackspärr eller liknande besvär.

Ibland vill vi utesluta andra orsaker innan behandling och då skickar vi dig också på lämplig undersökning, blodprov eller röntgen via din husläkare. Mycket sällan krävs dock en röntgen för att diagnostisera besvären utan det räcker med samtal, kliniska underökningar och tester av ditt nervsystem och olika ortopediska tester här på kliniken.

Här kan du boka tid direkt, online

Human back